Europäer

1998

Europäer
Henri Cartier-Bresson

to